කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරයි

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම මීට සුළු මොහොතකට පෙර ආරම්භ කළ බව කෑගල්ල තේරීම්භාර නිලධාරී මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා සඳහන් කළා.
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 575 ක් සඳහා ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලය සහ ස්වර්ණ ජයන්ති මහා විද්‍යාලය පිහිටි පිහිටා ඇති ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වල දී ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම මේ වන විට සිදු කරමින් පවතිනබව සදහන්.
මේ වන විට කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඉතා සාමකාමී වාතාවරණයක් තිබෙන බවයි තේරීම්භාර නිලධාරියා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ

 
(ජි ඒ එස් ගමඇතිගේ  පැල්මඩුල්ල)