සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත විවාදයට

සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංශෝධන )පනත් කෙටුම්පත අද (8) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගැනිණි.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා විසින් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීම සඳහා සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළේ ය.