සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනය වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර - කෘත්‍රීම ධාවන පථය දෙසැම්බර් මස වනවිට ස්ථාපිත කරනවා

සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනය නවීන තාක්ෂණයෙන් වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන බවත් මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මස වනවිට කෘත්‍රීම ධාවන පථය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට නැවත ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ලෙස ස්ථාපිත කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංශෝධන )පනත් කෙටුම්පත විවාදයට අද (8) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසී ය.


පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක ක්‍රීඩාංගන සකස් කෙරෙනවා. පළාත් ක්‍රීඩාංගන නවයක් ඇතුළත් වෙනවා.පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් හා නඩත්තු සම්බන්ධයෙන් විශාල ගැටළුවක් පවතිනවා. දැනුම තිබෙන නිලධාරීන් නොමැතිවීම හා භාණ්ඩ නොමැතිවීම හේතුවක්. අනාගතයේ සුගතදාස ක්‍රීඩා අධිකාරියට පළාත් ක්‍රීඩාංගන ඇතුළත් කර පරිපාලය හා නඩත්තු කිරීමේ ක්‍රියාදාමය ක්‍රියාත්මක කරනවා.මෙහි විෂය පථය පුළුල් වෙනවා යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.


සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනයේ නවීකරණ කටයුතු වෙනුවෙන්  ගිය රුපියල් මිලියන 660ක් මුදල් වෙන් කළා.සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනයේ පහසුකම් සංවර්ධනයට කටයුතු කරනවා. කෘත්‍රීම ධාවනපථය සම්බන්ධයෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවීම සිදු කරනවා. නවීන ශබ්ද විකාශන පද්ධතියක් සකස් කරනවා යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.