කෑගල්ල මොරොන්තොට ප්‍රදේශයේ පිහිටි පුද්ගලික විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධ ගැටළු නිරාකරණ වාර්තාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත භාරදෙයි

කෑගල්ල මොරොන්තොට ප්‍රදේශයේ පිහිටි පුද්ගලික විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවී ඇති ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා පත්කළ කමිටුව මගින් සකස් කරන ලද වාර්තාව (9) දින කෑගල්ල පාදේශීය ලේකම් කේ ජි එස් නිශාන්ත මහතා විසින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද වීරසූරිය මහතා වෙත භාරදී තිබේ.
මෙම කමිටු වාර්තාවේ ඇතිවි ඇති මෙම ගැටලුව නිරාකරණය කිරීමට ගතහැකි නිර්දෙශ ඇතුළත් කර ඇතැයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.
මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා මෙසේ සඳහන් කළා.
ලබා දුන් මෙම කමිටු වාර්තාව අනුව අදාළ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව කටයුතු කොට නිවැරදි විසඳුම්කට එළැඹීමට හැකි වෙතැයි සඳහන් කළා.
මෙම අවස්ථාව සඳහා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හා දිස්ත්‍රික් ආපදා ආකාර අධ්‍යක්ෂක අනුෂ්ක විමල ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ දිස්ත්‍රික් නිලධාරී නිමාලි වීරසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය

(ජි ඒ එස් ගමඇතිගේ  පැල්මඩුල්ල )