කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ මැතිවරණ පැමිණිලි 82ක්

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ අද වන විට මැතිවරණ පැමිණිලි(82) ලැබී ඇතැයි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරි මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා පසුගියදා(09) සඳහන් කළා.
ලැබී ඇති පැමිණිලි සියල්ල සුළු සිද්ධීන් වන අතර එම පැමිණිලි සියල්ල සාකච්ඡා කර සමථයකට පත් කර තිබේ .
මෙවර මැතිවරණ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඉතා සාමකාමී මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා සතුටුදායක සහයෝගයක් ලබාදී ඇති බව දිස්ත්‍රික් තෙරිමිභාර නිළධාරි මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.
(ජි ඒ එස් ගමඇතිගේ  පැල්මඩුල්ල)