කෑගල්ල දිස්තුික්කයේ රාජ්‍ය නිළධාරින් උදෙසා පුහුණු කිරිමෙ විශෙෂ වැඩසටහනක්

රාජ්‍ය නිළධාරින්ගෙ තාක්ෂණ දැණුමින් සන්නද්ධ කිරිම අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන කෑගල්ල දිස්තුික්කයේ රාජ්‍ය නිළධාරින් උදෙසා පුහුණු කිරිමෙ විශෙෂ වැඩසටහනක් කිුයාත්මක කලබව කෑගල්ල දිස්තුික්ක් ලෙකමි  මහින්ද එස්  වීරසූරිය මහතා සඳහන් කළා.
                           මෙම වැඩසටහන (smart board ) ස්මාටි බොඩි තාක්ෂණය නමින් හදුන්වනු ලබන අතර මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කරිම පිළිබදව ඉකුත් දින කෑගල්ල දිස්තුික්කයයෙ රාජ්‍ය නිළධාරින් දැනුවත් කල බව සදහන්.
                                මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කිරිම තුලින් විවිධ ඉදිරිපත් කිරිමි සමිබන්ද පුහුණු කිරිම සදහා( nat  internationl ) ආයථනයේ මෙහෙයුම කළමනාකරු බාණු ගුරැගෙ මහතා විසින් නිළධාරින්  දැනුවත් කෙරිනි
                              මෙම වැඩමුළුව සදහා කෑගල්ල දිස්තුික්කයයෙ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරු සහ තාක්ෂණ නිළධාරින් අනිකුත් නිළධාරින් මෙම පුහුණුවට සහාභාගිවිය.

(ජි ඒ එස් ගමඇතිගේ  පැල්මඩුල්ල)