ඔබත් පාරිතෝෂික (Gratuity) ගෙවීම් පිළිබඳ දැනුවත්ද?

1983 අංක 12 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීම් පනතේ සුදුසුකම් සපුරන සේවකයන්ට අදාළ වේ. මෙම පනතත අනුව පාරිතෝෂික හිමිකම් සඳහා සම්පූර්ණ කළයුතු සුදුසුකම් පහත පරිදි වේ.
  • සේවකයෙකුගේ සේවය අවසන් වන හෝ අවසන් කරන දිනට පෙර මාස 12ක කාලය තුල අදාළ ආයතනය තුළ සේවකයන් 15දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සේවය කිරීම.
  • අවුරුදු 05ක අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම.
පාරිතෝෂික ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ කිසිදු අයදුම්පතක් සම්පූර්ණ කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර, ඔබ සේවයෙන් ඉවත් වී, ඉවත් වූ දින සිට මාසයක් ඇතුලත සේවායෝජක විසින් පාරිතෝෂික ගෙවීම කළ යුතුය.
සේවායෝජකයකු විසින් පාරිතෝෂික මුදල් ගෙවීම් පැහැර හරිනු ලැබුවහොත් සේවය කල ආයතනය අයත්වන ප්‍රදේශයේ පිහිටි කම්කරු කාර්යාලය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • සේවායෝජකයකු විසින් පාරිතෝෂික ගෙවීම ප්‍රමාද කරන විට ඒ සඳහා අධිභාර ගෙවීම පහත පරිදි සිදුකළ යුතුය.
  • පාරිතෝෂික ගෙවීමට නියමිත අවසන් දින සිට මසකට නොවැඩි කාලයක් හිඟ පවතින විට - 10%
  • පාරිතෝෂික ගෙවීමට නියමිත අවසන් දින සිට මසකට වැඩි සහ තෙමසකට නොවැඩි කාලයක් හිඟ පවතින විට - 15%
  • පාරිතෝෂික ගෙවීමට නියමිත අවසන් දින සිට තෙමසක වැඩි සහ සය මසකට නොවැඩි කාලයක් හිඟ පවතින විට - 20%
  • පාරිතෝෂික ගෙවීමට නියමිත අවසන් දින සිට සය මසකට වැඩි සහ දොලොස් මසකට නොවැඩි කාලයක් හිඟ පවතින විට - 25%
  • පාරිතෝෂික ගෙවීමට නියමිත අවසන් දින සිට දොලොස් මසකට වැඩි කාලයක් හිඟ පවතින විට - 30%
  • ගෙවිය යුතු පාරිතෝෂික මුදල ගණන් බලන ආකාරය-:
      (මූලික වැටුප/2) × වැඩ කළ අවුරුදු ගණන

මෙම පාරිතෝෂික අරමුදල යටතේ ගෙවිය යුතු මුදල එකී සේවා නියුක්තිකයා මිය ගොස් ඇති අවස්ථාවක පවුලේ අයට ගෙවිය යුතුය.
(By Nilmani Ruwanthika Menikge)