නඩු වාහනවලට ඉක්මන් අධිකරණ තීන්දුවක්!

අධිකරණ භූමිවල නඩු භාණ්ඩ ලෙස ඇති වාහන මාස දෙකක් ඇතුළත හිමිකරුවන්ට බාර දීමට හෝ එම වාහන අලෙවි කර එම මුදල් අදාළ නඩුවේ ගිණුමට බැර කිරීමට කටයුතු කිරීමට බුද්ධශාසන හා අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇත‍.

අධිකරණ භූමිවල වසර ගණනාවක් තිස්සේ දිරාපත් වන වාහන අධිකරණ භූමිවලට දැඩි බාධාවක්ව ඇති අතර, ඒ වාහන හේතුවෙන් පරිසරය අපවිත්‍ර වීම් හා ලෙඩ රෝග පැතිරයෑමේ අවදානම නිසා මේ පියවර ගෙන ඇති අතර,
එමඟින් විභාග වන නඩුවලට කිසිදු ආකාරයක බාධාවක් සිදු නොවන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අදාළ වාහන දෙමසක පමණ කාලයක් ඇතුළත හිමිකරුට බාරදීමට හැකියාවක් ඇත්නම් එසේ කිරීමට හෝ එසේ කළ නොහැකි තත්ත්වයක් වේ නම් එම වාහන අලෙවි කිරීමට කටයුතු යොදනු ලබන අතර මේ කුමන ක්‍රමය යටතේ වුවත් වාහන වීඩියෝගත කිරීමට හා ඡායාරූප ලබාගැනීමද කරනු ලබන අතර ඒවා නඩු භාණ්ඩ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු යොදනු ඇත.
වාහන වසර ගණනාවක් තිස්සේ දිරාපත් වීම නිසා එම වාහනවල වටිනාකම ක්ෂය වී ඉතා අවම වටිනාකමක් බවට පත් වන අතර මේ ක්‍රියාදාමයට අදාළ නීති ප්‍රතිපාසන සකස් කරන ලෙස අැමැතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇත.


තාරක වික්‍රමසේකර - සිළුමිණ