ජීවිතේ දුක සැප දෙකම අපි හැමෝටම උරුමයි ... වැහි ලකුණු අලුත්ම නිර්මාණය

ජීවිතේ දුක සැප දෙකම අපි හැමෝටම උරුමයි ...
ඒ දිහා උපේක්ෂාවෙන් බලන්න පුරුදු වෙනව නම් බොහොම වටිනවා...
අපි හැමෝටම කටුක කාලයන් වගේම ලස්සන අවස්ථා ජීවිතය ට උදාවෙනවා.. වසන්තය ට ඒ හැටි දුර නෑ... ඒ ජීවන යථාර්ථය ගැන සිතන්නට ඔබට බල කර සිටින නිර්මාණයක්...

පද රචනය සුගත් සෝමවීර
සංගීතය අරුණ ගුණවර්ධන
රූප රචනය focus art
ගායනය ප්රදීප් මුතුකුඩආරච්චි