කෝවිඞ් 19 - වයිරසය සම්බන්ධයෙන් සියලු සත්‍ය මෙන්ම නිවැරදි තොරතුරු සහ පුවත් වයිබර් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයෙන්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ‘කෝවිඞ් 19’ හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය සහ ‘කෝවිඞ් 19’ වයිරසය සම්බන්ධයෙන් සියලු සත්‍ය මෙන්ම නිවැරදි තොරතුරු සහ පුවත් වයිබර් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව උදා වී ඇත.
මෙම සේවාව සැපැයීම සිදු කරනු ලබන්නේ සෞඛ්‍ය අමත්‍යාංශයේ මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ The Health Promotion Bureau (HPB) එක්වීමෙනි. ඒ අනුව සැණින් එසැණින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවෙයි.
ජනතා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති අවස්ථාවක, නිවැරදි සත්‍යය තොරතුරු පමණක් නොව, යවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්ය.
සෞඛ්‍ය අමත්‍යාංශයේ මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය එක්වෙමින් වයිබර් තාක්ෂණය ඔස්සේ මෙසේ ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ ‘කෝවිඞ් 19’ වයිරසය සම්බන්ධයෙන් පළ වන අසත්‍ය පුවත්, අසත්‍ය තොරතුරු නැවැත්වීමේ ප්‍රධාන අරමුණ ඇතිවය.
වයිබර් සේවාවට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය පිවිසුම පහත දැක්වෙයි.
https://invite.viber.com/?g2=AQBfgwZSTjnrf0s%2BLxOWSueYJuni13CXJ0Kp5eiTKupc%2B%2FBsPTjjwqf3HHz6ZTgW&lang=en