ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත රැකගැනීමට අවධානය යොමු කරන්න - ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය

විවිධ පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලික දුරකථන සංවාද මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි හරහා ඉතා වේගයෙන් ජනතාව අතර හුවමාරු වන බවක් දක්නට ලැබෙන හෙයින් මේ දිනවල පෞද්ගලික දත්ත සුරක්ෂිත කරගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ලබාගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට දැනුම් දී තිබේ.
තමන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කරගැනීමට මුරපදයක් යොදාගැනීම වැනි ආරක්‍ෂිත ක්‍රමවේදයක් අවම වශයෙන් අනුගමය කරන ලෙසත්, තමන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත ගබඩා කර තිබෙනා පහසුවෙන් ගෙනයාහැකි දෘඩාංග (External Hard Disk, Pen Drive, DVD Disc) අන්සතු කරනොගන්නා ලෙසත්, තමන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් වල සහ ඉ-මේල් ලිපිනයන්ගේ මුරපද අන් අය සමග හුවමාරු කරනොගන්නා ලෙසත් සංගමය වැඩි දුරටත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට දී තිබේ.