තැන තැන බස් නැවතීම ජූලි 1 සිට තහනම්

නියමිත ස්ථාන වලට අමතරව තැන තැන නවත්වමින් මගීන් එකතු කරනා සහ බස්සවනා අන්තර් පළාත් බස්රථ වල බලපත්‍ර අවලංගු කරනා ලෙස ප්‍රවාහන හා ගුවන් සේවා ඇමති නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහතා ජතික ගමනාගමන කොමිසමට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

මෙය ජූලි 1 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

එමෙන්ම වසරක් පාසා බස්රථ වල බලපත්‍ර අලුත් කිරිමේදී එවැනි නිතිවිරොදි ක්‍රියා වලට අසුවු වු බස්රථ සඳහා බලපත්‍ර නිකොත් නොකරන ලෙස උපදෙස් දී තිබේ.

පෞද්ගලික බස්රථ සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන පිලිබඳ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් සහ සංගමය දැනුවත් කිරීම ජාතික ගමනාගමන කොමිසම මගින් කිරීමට නියමිතය.