දශක දෙකකට පෙර ආදරයට ලක්වු නයිට් රයිඩර් (knight rider) ක්‍රියාදාම ටෙලි කතා මාලාව නැවතත්

දශක දෙකකට පෙර ලොකු පොඩි කොගේත් ආදරයට ලක්වු නයිට් රයිඩර් (knight rider) ටෙලි කතා මාලාව නැවතත් ITN නාලිකාව ඔස්සේ රසවිඳීමට අවස්තාව උදාවී ඇත.

සෑම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනකම සවස 6.00ට නයිට් රයිඩර් (knight rider) විකාෂණය වීමට නියමිතය.