චීනයෙන් රියදුරු නොමැති හයිබ්‍රිඩ් බස්-දුම්රියක්

දැනටමත් ඉබේ ධාවනය වන වාහන ලොවට හඳුන්වා දී තිබෙන අතර, උෟබර් සහ ටෙස්ලා යන සමාගම් කාර්වලට අමතරව ඉබේ ධාවනය වන වෙනත් වාහන ප්‍රභේද ද ලොවට හඳුන්වා දීමට නිරන්තරයෙන්ම වෙහෙසෙන් පවති.

චීනයේ සි ආර් ආර් සි  නැමැති රේල්ලු සමාගම බසයක් සහ දුම්රියක් යන ප්‍රභේද දෙකම භාවිත කළ හැකි ඔටෝ ධාවනය වන වාහනයක් නිමවා තිබේ.

මෙයට බසයක් ලෙස මහමාර්ගවල ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබේ.

මෙයට කෝච්චි පෙට්ටි මෙන් මගී ප්‍රවාහන ප්‍රමාණයේ අවශ්‍යතාව අනුව පහසුවෙන් පෙට්ටි එකතු කිරීමේ සහ අඩු කිරීමේ හැකියාවත් තිබේ. එම එක පෙට්ටියකට මගීන් 100ක් රැගෙන යා හැකි අතර

සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ටි්‍රක් බලයෙන් ධාවනය වන මෙම බස් දුම්රිය චීනයේ සුසවූ නගරයේ 2018 සිට ධාවනය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ.