නව ජනපති නියමයෙන් රාජ්‍ය ආයතන වල ජනපති හා අගමැති පින්තුර ඉවතට

නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් ගත් තිරණයන්ට අනුව සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වල ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙන ජනපති පින්තුර හා අගමැති පින්තුරූ ඉවත් කර ඒ වෙනුවට රාජ්‍ය ලංජනය පමණක් ප්‍රදර්ශනය කර තැබිය යුතු බවට නිවේදනය කර ඇති බව සඳහන් වේ.