ඇමති සුජීවගෙන් එ.ජා.ප මහලේකම්ට පිළිතුරු ලිපියක්

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා වෙත පක්ෂයේ විනය කඩ ක‍ළේයැයි පවසමින් ඒ සම්බන්ධව කරුණු පැහැදිලි කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් යොමු කර ඇති ලිපියට සුජීව සේනසිංහ අමාත්‍යතුමා විසින් පිළිතුරු ලිපියක් යවා ඇත.