දුමින්ද නාගමුව පෙරටුගාමි සමාජවාදි පක්ෂයේ ජනපති අපේක්ෂකත්වයට

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව මහතා පත් කර ඇත.
එම පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභිකයෙකු පත් කරන බවට එම පක්ෂය විසින් ඊයේ දිනයේදි ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණි.
ඒ අනුව පෙරටුගාමි පක්ෂයේ ඉදිරි ජනපති අපේක්ෂකයා ලෙස එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව මහතාව පත් කර ඇත.