උ.පෙළ ඇගයීම් වෙනුවෙන් පාසල් 4ක් වසයි

2019 අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගයේ දෙවන අදියරේ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදවා ගනු ලබන කොළඹ ආනන්ද, මහනුවර විද්‍යාර්ත, මාතර මහානාම හා කුරුණෑගල ලක්දාස් ද මෙල් යන පාසල් 2019.09.15 ඉරිදා සිට 2019.10.01 අඟහරුවාදා දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම ම වසා ඇගයීම් කටයුතු සිදු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
එම පාසල් නැවත 2019.10.02 වන බදාදා විවෘත කිරීමට නියමිතය. ඇගයීම් කටයුතු වෙනුවෙන් යොදාගත් අනෙක් පාසල් 24 හි, පාසලේ කොටසක් වසා ඇගයීම් කටයුතු සිදු කරන බවද අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.