පොළොන්නරුව නව අධිකරණ සංකීර්ණය විවෘත කිරීම ජනපති සුරතින්

පොළොන්නරුව නව අධිකරණ සංකීර්ණය විවෘත කිරීම අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මියගේ ආරාධනයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  අද (5) සිදු කෙරේ.

නව අධිකරණ සංකීර්ණය මහළ් තුනකින් සමන්විත වන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 327 ක් (රු.327750000) වැය කර තිබේ.