2019.09.05 දින සිට S13 ද්විත්ව බලවේග කට්ටලයක් සමඟින් කන්කසන්තුරේ දක්වා ධාවනයට

කොළඹ කොටුවෙන් සවස 15.55ට වවුනියාව දක්වා ධාවනය වන නගරාන්තර ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය 2019.09.05 දින සිට S13 ද්විත්ව බලවේග කට්ටලයක් සමඟින් කන්කසන්තුරේ දක්වා ධාවනය කිරීමට නියමිතයි. කන්කසන්තුරේ දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය වන අංක.4003 නගරාන්තර ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන

කොළඹ කොටුව 15.55 P.M පිටත්වීම
පොල්ගහවෙල
කුරුණෑගල
මහව
ගල්ගමුව
තඹුත්තේගම
අනුරාධපුර නවනගරය
අනුරාධපුර
මැදවච්චිය
වවුනියාව
පුලියන්කුළම
අරිවියල් නගර්
කිලිනොච්චිය
පලෙයි
කොඩිකාමම්
යාපනය
කන්කසන්තුරේ 22.47 P.M ලඟාවීමලඟාවීම