මධ්‍යම පළතේ ගුරු සහායකවරු 240ක් ගුරු සේවයට

මධ්‍යම පළතේ සේවය කළ ගුරු සහායකවරු 240 ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. ඒ අනුව අද (04) ප.ව. 2.00 ට මධ්‍යම පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම පිරිස සදහා පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතය.

මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ගුරු පුරප්පාඩු පවතින මහනුවර, මාතලේ සහ නුවරඑළිය යන පාසල් සදහා මෙම නවක ගුරුවරුන් යෙදවීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර, මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ප්‍රවාහන සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් කටයුතු සංවිධානය කරයි.