පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී තනතුරට අභ්‍යාසලාභීන් 850ක් බදවා ගැනේ.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ 2019 වර්ෂය සදහා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී තනතුරට අභ්‍යාසලාභීන් 850ක් බදවා ගැනීමට නියමිත වන අතර ඒ සදහා වන ගැසට් නිවේදනය අගෝස්තු 30 වනදා නිකුත් කළ බවද ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ පාලිත කරුණාපේම මහතා ප්‍රකාශ කරයි.මීට පෙර සදහන් කළ දිනය වන අගෝස්තු 23 ගැසට් නිවේදනය නිකුත් නොවූ අතර, නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා එය අගෝස්තු 30 දක්වා කල් දමන ලදී.

බදවා ගැනීම් විද්‍යුත් ක්‍රමයට (On-line) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ අගෝස්තු 30 සිට සැප්තැම්බර් 20 දක්වා කාලය තුළ අයදුම් කළ හැකිවේ. මෙම තනතුර සදහා 2015, 2016 සහ 2017 යන වර්ෂ වලදී අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයෙන් ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව යන විෂයන් අතරින් විෂයන් 03 ක් එක වරකදී සමත් වූවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවීමට නියමිතය. මෙවර විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් අයදුම්පත් යොමුකල යුතු බැවින්, ඒ සදහා මෙම අමාත්‍යංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය (www.health.gov.lk) ඔස්සේ අයදුම් කළ යුතුය. අගෝස්තු 30 දින ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව විද්‍යුත් ක්‍රමයට අයදුම් කිරීමේ පහසුකම හිමි වන අතර සැප්තැම්බර්20 දින අයදුම් කළ හැකි කාලය අවසන් වේ. විද්‍යුත් මාධ්‍ය ක්‍රමයෙන් (On-line) පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා තනතුරට අභ්‍යාසලාභීන් බදවාගැනීම ප්‍රථම වරට සිදුකරන අවස්ථාවද මෙය වේ.