පොදු ප්‍රවාහන සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස නම් කර යළිත් ගැසට්ටුවක්

පොදු ප්‍රවාහන සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යළිත් අද (27) අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව  මගී හා භාණ්ඩ සඳහා වන සියලු ප්‍රවාහන සේවාවන් දුම්රිය ධාවනය නඩත්තුවට අදාල සේවාවන් ඇතුළු ඊට අදාල ඕනෑම ආකාරයක සේවාවන් සැපයීම අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර තිබේ. ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉකුත් මාසයේදී ද පොදු ප්‍රවාහන සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබිණි.