ගම්මිරිස් මිල සීඝ්‍රයෙන් පහළ බැසීමට ගම්මිරිස් ආනයනය සෘජුවම බලපා ඇත - විශේෂ විගණන වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකාවේ  ගම්මිරිස් මිල  සීඝ්‍රයෙන් පහළ බැසීමට ගම්මිරිස් ආනයනය සෘජුවම බලපා ඇතැයි  ගම්මිරිස් නිෂ්පාදනය හා වෙළෙඳපොළ තත්ත්වය ඇගයීම සඳහා වූ විශේෂ විගණන වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. එම වාර්තාවේ සඳහන් පරිදි  ගම්මිරිස් ආනයනය කිරීමේදී  ඒ සම්බන්ධව රජය නිසි ප්‍රතිපත්තිමය පියවරක් නොගැනීම, අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  ආනයන හා අපනයන ක්‍රියාවලියේදී එය විධිමත් අයුරකින් සිදු කර  නොමැති වීමද  මිල පහළ බැසීම සඳහා හේතුවී ඇතියි සඳහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මිරිස් ඵලදාව නෙළන කාලසීමාවේදී  විශේෂ බදු සහන සහ අඩු මිල ගණන් යටතේ  වෙනත් රටවල් කිහිපයකින් ගම්මිරිස් ආනයනයද, ලංකාවේ ගම්මිරිස් ඵලදාව,ආනයන වෙළෙඳපොළ හා පාරිභෝජනය ඉක්මවා අතික්තව පැවැතියද ඒ සඳහා අවධානය  යොමු නොකර බදු සහන සලසා දීම  දේශිය වෙළෙදපොල මිල පහළ බැසීමට හේතු වූ බව  ජාතික විගණන කාර්යාලයේ  විශේෂ විගණන වාර්තාව මගින්  පෙන්වා  දී තිබේ. එමෙන්ම ඉහළ මිළක් සහිත වෙළෙඳපොල පසුගිය කාල වකවානුවේදී ලංකාවට අහිමි වී ඇති අතර  එය නැවත අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අපනයන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානයද යොමු වී නොමැති බව එම වාර්තාවෙහි දක්වා තිබේ.