කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට නව කුඩා තේ වතු කාර්යාලයක්

රුපියල් මිලියන 42 වියදමින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදි වීමට නියමිත නව කුඩා තේ වතු උප කාර්යාලයට මුල්ගල තැබේ.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මහතගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා මෙම නව කාර්යාලයට මුල්ගල තැබීය.