තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සහය දක්වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතවරයා පවසයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනෙහි ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත Robert Juhkam මහතා (22) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමු විය.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් දැනට මෙරට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව මෙහිදී නියෝජිතවරයා ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධන ප්‍රමුඛතාවන්ට අනුකූලව තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවට සහය දක්වන බවට ද ජනාධිපතිතුමා වෙත සහතික විය.