මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය නොකරන බවට ආණ්ඩුව අවධාරණය කරයි

මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ අරමුණක් නොමැති බව ආණ්ඩුව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධාරණය කළා. ඒ, මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේදීයි. විවාදය ආරම්භයේදී සභා නායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඒ පිළිබද අදහස් දැක්වීය. ඒහිදී ඔහු පැවසුවේ සිදුවන්නේ විපක්ෂය පවසන පරිදි පෞද්ගලිකකරණයක් නොව ප්‍රාග්ධනය වැඩිකිරීමක් පමනක් බවයි.