රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද(22) ක්‍රියාත්මක කළ වෛද්‍ය වැඩවර්ජනය ඉතා අසාර්ථකයි - රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංසදය

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද(22) ක්‍රියාත්මක කළ වෛද්‍ය වැඩවර්ජනය ඉතා අසාර්ථක වූ අතර වෛද්‍යවරුන් 80%ක් පමණ සේවයට වාර්තා කළ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංසදය සඳහන් කරයි.ඉතිහාසයේ පැවැති අසාර්ථකම වෛද්‍ය වැඩවර්ජනය අද පැවැති වැඩවර්ජනය බවද, රෝගීන්ගෙන් පලිගනිමින් ඉල්ලීම් දිනාගත නොහැකි බවද, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා පැවසීය.