2020 ජනපති සටනට අචාර්ය අජිත් කොලොන්නෙත් ?

ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ලැයිස්තුවේ හිටපු බුද්ධි අංශ අධ්‍යක්ෂක අචාර්ය අජිත් කොලොන්නේ මහතා සිටින බවට තොරතුරු අප වෙත ලැබී ඇත. 
එමෙන්ම ඒ මහතා සමග තවත් නමක් වන හිටපු විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා ද සිටින බවට ද සදහන්වේ. 

මේ අතර ස්වාධීන සමීක්ෂණයක් කරනු ලබන Lead Lanka හි ඡන්ද විමසීමෙන් අජිත් කොලොන්නේ මහතා ඉහලින්ම සිටී.

www.leadlanka.org