අත්අඩංගුවට ගත් කඩු හා පිහි නිදහස් කළ ස්ථානාධිපතිගේ වැඩ තහනම්

වෙල්ලම්බොඩ පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් කඩු හා පිහි නිදහස් කිරීමට කටයුතු කළ එහි වැඩබැලූ ස්ථානාධිපතිගේ වැඩ තහනම් කිරීමට පොලිස් මූලස්ථානය කටයුතු කර තිබේ.
වැඩ බැලූ ස්ථානාධිපතිවරයා මහනුවර පොලීසියට මාරු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙසේ වැඩ තහනම් කර තිබේ.
වෙල්ලම්බොඩ පොලීසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා මහනුවර ඇසළ පෙරහරේ රාජකාරී සඳහා යෙදවීමෙන් අනතුරුව වැඩබැලීමට පත්කළ ස්ථානාධිපතිවරයා මෙසේ එම පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබූ කඩු හා පිහි නිදහස් කිරිමට කටයුතු කර තිබුණි.