ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආරක්ෂක සහයෝගිතා ගිවිසුමක්

ජපානය සහ ශ්‍රි ලංකාව අතර ආරක්ෂක සහායෝගීතාවය තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මෙරට විශේෂ සංචාරයක නිරත ජපන් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය (Kenji Harada) කෙනජි හරඩා මහතා ඇතුළු නියෝජිත පිරිස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදි ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා හමුවිය. මෙහිදි දෙරට අතර ආරක්ෂක සහායේගීතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීය. එමගින් දෙරට අතර ආරක්ෂක සහායෝගීතාව තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇත.