පස්සර, ලුණුගල, වැලිමඩ, ඌව පරණගම ජනතාව සඳහා දින දෙකක ජංගම සේවයක්

පස්සර, ලුණුගල, වැලිමඩ, ඌව පරණගම ජනතාව සඳහා ජංගම සේවයක් ජූලි 27 සහ ජූලි 28 ‌දෙදින පස්සර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී සහ වැලිමඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාත්‍ය රවීන්ද්‍ර සමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ. මෙහිදී කම්කරු ගැටලු විිසඳීම, රැකියාපොළ, උප්පැන්න,විවාහ,මරණ පිටපත් ලබා ගැනීම, ජාතික හැඳුනුම්පත් ගැටලු විසඳීම සහ වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම, වෛද්‍ය සායන සහ ‌දේශීය වෛද්‍ය සායන, විදේශසේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ ‌සේවා, ගෙවතු වගාව සහ පැල ලබා දීම. ඇතුලු වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.