නව ලොවට ගැලපෙන ලෙස සරසවි පනත සංශෝධනයට

1978 අංක 16 දරන විශ්ව විද්‍යාල පනත නවීන ලෝකයට ගැලපෙන පරිදි සංශෝධනය කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පිහිටුවීම, පාලනය කිරීම නඩත්තු කිරීම මෙම පනත අනුව සිදු කරන අතර, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල නියාමනය සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන නියාමනය සිදුවන්නේද මෙම පනත සහ එහි සංශෝධන මගිනි. නවීන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ගැලපෙන ලෙස ඵලදායී ශක්තිමත් නෛතික රාමුවක් සැකසීමට අමාත්‍ය මංඩලය යෝජනාකර තිබේ. මෙම  සංශෝධන සිදුකිරීම සඳහා විශේෂඥ දැනුම සහිත මණ්ඩලයක් විසින් සංකල්ප පත්‍රිකාවක් සකස් කරනු ලැබ තිබේ. එම සංකල්ප පත්‍රිකාවට අනුව විශ්වවිද්‍යාල පනත සංශෝධනය කිරීමට නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත නියම කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින බව එම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.