1942 අංක 45 දරන කර්මාන්ත ශාලා ආඥාපනත වර්ථමානයට සරිලන ලෙස බල ගැන්වීමට පියවර

කර්මාන්තශාලා සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍ය, සුභසාධනය,ආරක්ෂාව පිළිබඳව සුරක්ෂිතතාව ඇතිකිරීම සඳහා කර්මාන්තශාලා පරික්ෂාවට පමනක් සීමාවී තිබූ 1942 අංක 45 දරණ කර්මාන්ත ශාලා ආඥාපනතෙහි විධිවිධාන වසර 65 කාලයක්, ඊට අදාල නියෝග කිහිපයක් පමනක් බල ගන්වා තිබීමෙන් සේවකයාගේ සුරක්ෂිතතාවයට එල්ලවන බලපෑම්  අවම කරමින් වෘත්තීය ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට නීතිය බලගැන්වීමේ අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගෙන එම ආඥාපනතට අදාළව කර්මාන්තශාලා ලියාපදිංචි කිරීම සහ කර්මාන්තශාලා ගොඩනැඟිලි අනුමත කිරීම; හුමාල බොයිලේරු ලියාපදිංචි කිරීම; හුමාල බොයිලේරු සහ සෙසු පීඩන භාජන පරීක්ෂා කිරීම පිළිබඳ සහතික නිකුත් කිරීම; අධික ශබ්දයෙන් සේවකයින් ආරක්ෂා කිරීම සහ වැඩබිමේ ප්‍රමාණවත් ලෙස ආලෝකය සැපයිම යන කරුණු සඳහා වන පොදු සම්මත නියෝග පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමටත්, එම අනුමැතිය ලද පසු අදාළ නියෝග රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීම පිණිසත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නොවන කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ජනාධිපතිතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.