ජාතික පාසල්වල තාක්ෂණ පීඨ සේවක තනතුරුධාරීන්ට වාරාන්තර නිවාඩු අනුමත කිරීමේ බලය විදුහල්පතිවරුන්ට පැවරෙයි

ජාතික පාසල්වල තාක්ෂණ පීඨ සේවක තනතුරුධාරීන්ට වාරාන්තර නිවාඩුකාලවල දී පාසල් රාජකාරීවලට බාධා නොවන අයුරින් නිවාඩු ලබාදීමේ අභ්‍යන්තර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
ඒ අනුව, අධ්‍යාපන ලේකම් එම්. එන්. රණසිංහ මහතා විසින් ජාතික පාසල්වල තාක්ෂණ පීඨ සේවක තනතුරුධාරීන්ට වාරාන්තර නිවාඩු අනුමත කිරීමේ බලය විදුහල්පතිවරුන් වෙත පවරා එහිදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධ ව ලිඛිත ව උපදෙස් ලබා දී ඇත. අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සඳහන් කරන්නේ, සේවා අවශ්‍යතාව මත ඕනෑම අවස්ථාවක සේවයට කැඳවීමේ හැකියාව මත මෙම තනතුරුධාරීන් වෙත අදාළ නිවාඩු අනුමත කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.
වාරාන්තර නිවාඩු කාලවල දී තාක්ෂණපීඨවල ශිෂ්‍යයින්ට අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු නොකෙරෙන බැවින්, පාසලේ රාජකාරිවලට බාධාවක් නොවන පරිදි අභ්‍යන්තර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරගැනීමෙන් පසු විදුහල්පතිවරයාට තම අභිමතය පරිදි මෙම තනතුරුධාරීන් වෙත නිවාඩු අනුමත කළ හැකි බව ද අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සඳහන් කරයි.