විජේරත්න බණ්ඩාපුර ආදර්ශ ගම්මානය ජනතා අයිතියට

සැමට සෙවන ජාතික නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ නාඋල ඉදිකළ විජේරත්නබණ්ඩාපුර ආදර්ශ ගම්මානය පසුගිය 19 දින නිවාස, ඉදිකිරිම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට කෙරිණ.
“විජේරත්නබණ්ඩාපුර” උදා ගම්මානය නිවාස 26 කින් සමන්විත වන අතර එය අංග සම්පූර්ණව ඉදිකිරීම සඳහා වැයකළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 412 කි.
පිරිසිදු පානීය ජලය, විදුලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග හා විධිමත් අභ්‍යන්තර මාර්ග ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම් වලින් මෙම උදා ගම්මානය සමන්විතයි.
ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට සමගාමීව නිවාසලාභීන් 26 දෙනාට නිවාස හිමිකම් පත්‍ර ප්‍රදානය හා රුපියල් ලක්ෂ 140 ක් වටිනා සංවර්ධිත බිම් කොටස් 26 ක හිමිකම නොමිලේ ලබාදීම, ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 84 කට රුපියල් ලක්ෂ 168 ක්වටිනා ‘විසිරි නිවාස ණය’, පවුල් 130 කට රුපියල් ලක්ෂ 130 ක් වටිනා ‘නිවාස ණය හා ආධාර’, වකුගඩු රෝගීන් 4 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 15 ක් වටිනා නිවාස ආධාර, පවුල් 20 කට රුපියල් ලක්ෂ 96 ක් වටිනා ‘විරුසුමිතුරු නිවාස ආධාර’, පවුල් 80 කට රුපියල් ලක්ෂ 160 ක් වටිනා ‘සොඳුරුපියස නිවාස ණය’, ‘ශිල්ප සවිය’ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභින් 100 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් වටිනා ප්‍රතිලාභ, පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකුට රුපියල් 475,000/= ක් වටිනා ස්වයං රැකියා ණය, පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 10 ක්ව ටිනා ආධාර සහ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයින් 100 දෙනෙකුට නොමිලේ ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය කිරීමද අමාත්‍යවරයා අතින් මෙහිදී සිදු කෙරුණි.
මෙම අවස්ථාවට කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ, සංචාරක සංවර්ධන වනජීවි හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් අලුවිහාරේ, පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී රෝහිණි කවිරත්න, යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු
විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.