තට්ටු නිවාස සංකීර්ණවලට ගමන් කළ යුතුයි - පාඨලී

අධික ජන ඝනත්වය හමුවේ තට්ටු නිවාස ක්‍රමයට රට ගමන් කළ යුතු බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
හෙතෙම මෙම අදහස් පළකර සිටියේ අම්පාර කාර්යාල සංකීර්ණයකට සහ තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයකට මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට පසුගියදා සහභාගි වෙමිනි.
"ලෝකයේ ජන ඝනත්වයෙන් වැඩි රටවල් 30න් එකක් ලංකාව. ඒ නිසා මේ ලංකාවේ ඉඩම් පිළිබඳ තිබෙන්නේ ඉතාමත්ම තදබදයක්. ලොකු ආතතියක්. ඒ නිසා ඉදිරි කාලයේදී අඩු ගණනේ මේ නගරවල, විශේෂයෙන්ම මේ දුෂ්කර, ගම්බද කියන මේ දිස්ත්‍රික්කවල නගරවලවත් අපි තට්ටු නිවාස සංකීර්ණවලට ගමන් කළ යුතුයි.
පර්චස් 10-20, අක්කර භාගේ දෙකහමාරේ ගෙවල් වතුපිටි තවදුරටත් මේ රටට වලංගු නැහැ. ඒක නිසා අනාගතය ගැන බලමින් එවැනි නිවාස සංකීර්ණ ඉදිකිරීමට කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා" යැයි පැවසීය.