ආණ්ඩුවට විරුද්දව ගෙනා විස්වාසභංග යෝජනාව පරාජයට පත්වෙයි

ආණ්ඩුවට හා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව පරාජයට පත්විය.
එයට පක්ෂව ඡන්ද 92ක් ලැබුණ අතර විපක්ෂව ඡන්ද 119ක් ලැබුණි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 27කින් විශ්වාසභංග යෝජනාව පරායට පත්විය.