ගොඩනැඟිලි සැලසුම් අනුමතිය දැන් අන්තර්ජාලයෙන්

ගොඩනැඟිලි සැලසුම් අනුමත කර ගැනීමේ පහසුව සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පරිගණක ක‍්‍රමවේදය (Online) ඊයේ (01) හඳුන්වාදීමට මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සියලුම ආකාරයේ ගොඩනැඟිලි අනුමත කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබාදෙන අතර, ඒ අනුව සියළුම පාරිභෝගිකයන්ට සහ සංවර්ධකයන්ට පරිගණකය හරහා (Online) තමන්ගේ ගොඩනැඟිලි සැලසුම් අනුමත කර ගැනීමේ පහසුවකම ලබාදී තිබේ.

2017 ජුනි 01 වෙනිදා සිට වර්ග අඩි 4,000 ට වඩා වැඩි ගොඩනැගිලි, එසේත් නැත්නම් තට්ටු 4 කට වඩා වැඩි ගොඩනැඟිලි ඒ වගේම පර්චස් 40 කට වඩා වැඩියෙන් තිබෙන අනුබෙදීම් ආදිය සියලුම ආකාරයේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ සිට බලාත්මක කර තිබෙන සියළුම ආකාරයේ ගොඩනැඟිලි අනුමත කරවා ගැනීම මේ හරහා සිදු කර ගැනීමේ අවස්ථාව පාරිභෝගික, සංවර්ධක පිරිස්වලට ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මේ මගින් ගොඩනැඟිලි අනුමත කරවා ගැනීම සඳහා තිබූ ප‍්‍රමාදයන් වලක්වා ගැනීම, ගොඩනැගිලි වලක්වා ගැනීමේදී සිදුවෙච්ච දූෂණ වලක්වා ගැනීම, ඒ වගේම පාරිභෝගිකයාට සහ සංවර්ධකයාට තමන්ගේ ගොඩනැගිලි අනුමත කරවා ගැනීමේ තත්වය කුමක්ද කියන එක හඳුනාගැනීමටත් අවස්ථාව ලබාදීමට නියමිය. ඒ වගේම යම් නිශ්චිත කාලයක් මේ සඳහා ලබාදෙන අතර, ඒ ලබාදෙන කාලය ඇතුළත මේ ගොඩනැඟිලි අයදුම්පත‍්‍ර සකස් කරගැනීම සහ එහි ප‍්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමත් නිලධාරීන්ගේ වැඩකටයුතු පරීක්‍ෂා කර ගැනීමටත් හැතියාව තිබේ.

ඉදිරියේදී මෙය තවදුරටත් විධිමත් ආකාරයට පුළුල් කරන්න බලාපොරොත්තු වන අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුවිපරම් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි. අපේ රටේ ගොඩනැඟිලි අනුමත කරවා ගැනීම සහා විශේෂයෙන්ම අනවසර ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, ඒ වගේම නීති විරෝධි ආකාරයට ගොඩනැඟිලිවල පදිංචිවීම, අනතුරු දායක ස්ථානවල ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම, ඒ වගේම පරිසර සංවේදී ස්ථාන, පුරාවිද්‍යාත්මක සංවේදී ස්ථාන ආක‍්‍රමණය කර ගැනීම ආදී බොහෝ දේවල් වලක්වා ගැනීමට මේ මගින් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.