රජයේ පාසල් වල තාක්ෂණ ගුරුවරුන්ට සිවිල් ඉංජිනේරු පාඨමාලාවක්

රජයේ  පාසල් වල තාක්ෂණ විෂය උගන්වන ගුරුවරුන් සදහා සිවිල් ඉංජිනේරු තාක්ෂණය පිළිබද පාඨමාලාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඉදිකිරීම් කාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනයයි එය සංවිධාන කරන්නෙ. පාසල් වල තාක්ෂණය උගන්වන ගුරුවරුන් 50 බැගින් තොරාගෙන සිවිල් ඉංජිනේරු ක්ෂේත‍්‍රය පිළිබද දැනුම ලබා දීමයි අරමුණ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයයි පාඨමාලාව සැලසුම් කලේ. පසුගිය වසරේ ඔක්තොබර් මස ඇරඹි පාඨමාලාවේ ප‍්‍රථම අදියර අවසන් කල ගුරුවරුන්ට සහතික පත් ද ප‍්‍රදානය කෙරුණා. ඒ නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණූ අමාත්‍යාංශ ලේකම් පී රණේපුර මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන්.