චම්පිකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක්

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති රැසක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් ආරම්භය (06) මහනුවර දී මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.
එහිදී මහනුවර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමේ මූලික පියවර වශයෙන් දැනට පවතින බස් නැවතුම්පල භූමිය නිදහස් කර ගැනීම සඳහා බෝගම්බර අන්තර්වාර බස් පර්යන්තයක් සහ බස් ධාවන පාලක මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට (06)පත් කෙරුණි.
එසේම මහනුවර නගර මධ්‍යයේ පිහිටි ජෝර්ජ් ද සිල්වා උද්‍යානය ද රුපියල් මිලියන 172ක ආයෝජනයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත.
බහු ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමට නගරයේ ඉඩ පහසුකම් සළසා ගැනීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩමේ ස්ථාපිත කාර්යාල හා කර්මාන්ත ඒකකය ඉවත් කිරීමට සිදුවන අතර ඒ වෙනුවට නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල තැබීමද අමාත්‍යවරයා අතින් සිදු විය.