"කතා කරන හීන" සිනමා නිර්මාණය එළි දකී

"කතා කරන හීන" සිනමා නිර්මාණය එළි දැක්වීම 2019 මාර්තු මස 15 වෙනි දින සවස 6.30ට ගල්කිස්ස ඕඩියන් සිනමා ශාලවෙදී පැවැත්වේ.
මෙම සිනමා නිර්මාණය ගැප් රිලීස් ක්‍රමය අනුව ඉතාමත් කෙටි කාලසීමවකට ප්‍රදර්ශණ වරම් ලද නිර්මාණයකි.