කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ පෑලියගොඩ පිවිසුම හෙට සිට තාවකාලිකව වසයි

කැළණි පාලමේ ඉදිකිරිම් හේතුවෙන් කටුනායක - කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයේ පෑලියගොඩ අන්තර් හුවමාරුව සහ කැළණි පාලම අතර කොටස තාවකාලිකව හෙට (10) සිට වසා දමන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.
ඒ අනුව කොළඹ - පුත්තලම සහ කොළඹ - නුවර  මාර්ගයේ සිට කොළඹ දෙසට ගමන් කරන වාහන පෑලියගොඩ හුවමාරුවෙන් ඇතුළුවීම හා පිටවීම තාවකාලිකව නතර කර තිබේ.
අලුතින් ඉදිකළ විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.