පළාත් සභා මැතිවරණය පරණ ක්‍රමයටද?

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට පැවැත්විම සම්බන්ධයෙන් වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සකස් කරන ලෙස පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා විසින් නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා සීමා නීර්ණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට පත් කළ කොමිෂන් සභා වාර්තාව මේ වන තෙක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බැවින් පැරණි ක්‍රමයට මාස දෙකක කාලයක් තුළ මැතිවරණය පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

පසුගිය මස 29 වනදා  සීමා නීර්ණ  කොමිෂන් සභා වාර්තාව ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් සීමා නීර්ණය කිරීමේ කටයුතු  සිදු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව පළාත් හා පළත් පාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

එම නිසා පැරණි ක්‍රමයට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.