2019 වසර සඳහා සංචාරයට සුදුසු හොඳම රටවල් දහය (10) අතරෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට


ලොව ප්‍රකට සංචාරක වෙබ් අඩවියක් වන lonely planet වෙබ් අඩවිය මගින් 2019 වසර සඳහා සංචාරයට සුදුසු හොඳම රටවල් දහය (10) අතරෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට පිරිනැමීම සඳහා තෝරා ගෙන ඇත.

අනෙකුත් ස්ථාන පිළිවෙලින් Germany, Zimbabwe, Panama, Kyrgyzstan, Jordan, Indonesia, Belarus, Sao Tome & Principle සහ Belize යන රටවලට හිමි වී ඇත.
මේ පිළිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු .lonelyplanet වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැක.