විදුලිබල අමාත්‍යාංශයෙන් සූර්ය බලාගාර ව්‍යාපෘතියක්

විදුලි පාරිබෝගිකයන්ගේ නිවෙස්වල වහලය මත සූර්ය බලාගාර ඉදිකිරීමේ ජාතික වැඩසටහන් හදුන්වාදීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. රටේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 20% ක් විදුලි නිෂ්පාදකයන් බවට පත්කිරීමට ඇරඹෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 2ක් විදුලි නිෂ්පාදකයන් බවට පත්වනු ඇත.